EU PROJEKT

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODNJE TVRTKE Simplex d.o.o.

Projekt (referentni broj: MF-2023-1-1-166) je sufinanciran sredstvima  Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu  okoliša i energetsku učinkovitost.

Tvrtka SIMPLEX d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnje društva SIMPLEX d.o.o. kroz ulaganje u obnovljive izvore energije“, pod oznakom MF-2023-1-1-166

Ovim projektnom se planira izgradnja integrirane fotonaponske (sunčane) elektrane u mrežnom pogonu (on-grid) za vlastite potrebe ukupne nazivne snage 100 kW. Fotonaponska elektrana će se sastojati od ukupno 232 fotonaponska modula, snage 450W monokristalni, tri trofazni pretvarača snage 20kW i jedan trofazni pretvarač snage 40kW, kabelske instalacije i instalacije uzemljenja i zaštite od udara munje. Ukupna instalirana snaga pretvarača je 100kW.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Doprinijeti smanjenju emisija CO2, smanjenju korištenja energije i povećanju udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije u RH gospodarstvu kroz poticanje aktivnosti proizvodnje energije iz OIE u proizvodnim industrijama.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Kroz ulaganje u fotonaponsku elektranu za vlastite potrebe ukupne nazivne snage 100 kW doprinijeti svrsi poziva kroz povećanje korištenja električne energije za 105,70 MWh godišnje odnosno smanjenju emisije CO2 za 16,80 tCO2 godišnje.

REZULTATI PROJEKTA:

 1. Ušteda energije (%/god): 99,32%
 2. Smanjenje emisija stakleničkih plinova (tCO2/god): 16,80 tona

Više informacija o projektu:

Naziv projekta:  Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnje društva SIMPLEX d.o.o. kroz ulaganje u obnovljive izvore energije, MF-2023-1-1-166

Naziv korisnika: SIMPLEX d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 192.028,44 €

EU sufinanciranje projekta: 106.870,93 €

Razdoblje provedbe projekta: od 19.06.2023. – 19.06.2025.

EU PROJEKT

DIGITALNA TRANSFORMACIJA TVRTKE SIMPLEX

Tvrtka SIMPLEX d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Digitalna transformacija tvrtke Simplex d.o.o.“, referentnog broja NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0787.

Projektom se planira implementacija novih digitalnih rješenja, alata i opreme s ciljem značajnih unaprijeđena poslovnih procesa tvrtke kao i uvođenjem novog poslovnog modela temeljenog na novih proizvodnim načinima i poslovnih praksi.

Projekt će rezultirati:

 • Ostvarenjem rasta prihoda od prodaje za 21% u godini m+2 kao rezultat provedene dig. transformacije
 • Povećanja konkurentnost poslovanja tvrtke Simplex d.o.o. kroz doprinos 6 glavnih odrednica poslovanja
 • Znatno unaprjeđena minimalno 4 poslovna procesa u svrhu dig. transformacije (ciljano 10)
 • Uveden novi poslovni model kroz uvođenje novih proizvodnih sposobnosti  i poslovnih praksi
 • Ojačani ljudski kapaciteti u sferi digitalnih kompetencija kroz edukaciju 27 djelatnika poduzeća

 

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta –  124.326,29 €

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 124.206,84 €

Bespovratna sredstva – 86.944,78 €

Privatni doprinos – 37.262,06 €

Projekt je započeo 01.09.2022. te je kraj provedbe predviđen za 24 mjeseca, odnosno 01.09.2024.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

Osnovni cilj projekta je omogućiti poduzeću Simplex d.o.o. da primjenom gore navedenih strategija i rješenja značajno unaprijedi odnosno inkrementalno reorganizira vlastito poslovanje s ciljem podizanja/ostvarivanja:

 • Profitabilnosti poslovanja
 • Povećanja konkurentnosti kroz povećanje efikasnosti poslovanja
 • Rast na novim tržištima sa naglaskom na inozemstvo
 • Novih zapošljavanja

 

 

EU PROJEKT

NORMAMA DO NOVIH TRŽIŠTA

Ukupni troškovi 205.144,00 kn

Bespovratna sredstva 101.435,75 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi 156.055,00 kn

Razdoblje provedbe projekta je od 31. prosinca 2018. do 1. listopada 2019. godine. 

Realizacija projekta "Normama do novih tržišta" doprinijet će jačanju konkurentnosti industrije u montaži i proizvodnji dizala na domaćem i međunarodnom tržištu. Projektom se uvode i certificiraju dva sustava upravljanja kvalitetom i to prema HRN EN ISO 3834 i normi HRN EN 1090-2 kojim će se osigurati kvalitetno pružanje usluga zavarivačkih radova i izrade čeličnih konstrukcija te tako zadovoljiti zahtjeve postojećih klijenata i održati status pouzdanog partnera na domaćem i međunarodnom tržištu, tako i proširiti na tržište Bliskog Istoka. Provedba projekta omogućiti će Prijavitelju dugoročnu financijsku održivost kroz planirano povećanje prihoda od prodaje za 5%, te osim zadržavanja postojećih zaposlenika, upošljavanje još minimalno 5 novih.

Navedenim projektom u poslovanje tvrtke Simplex d.o.o. uvode se i certificiraju dva međunarodna sustava upravljanja kvalitetom i to prema HRN EN ISO 3834 i normi HRN EN 1090-2 kojim će se osigurati kvalitetno pružanje usluga zavarivačkih radova i izrade čeličnih konstrukcija kako bi se povećala prepoznatljivosti i konkurentnost tvrtke na inozemnom tržištu. Norma HRN EN ISO 3834 bavi se zahtjevima za kvalitetu u zavarivanju i pripremljena je kako bi se utvrdile kontrole i postupci u cijelom procesu zavarivanje i to: preispitivanja ugovora i projekta, podugovaranje, osoblje za zavarivanje, osoblje za kontrolu i ispitivanje, oprema (proizvodna i ispitna oprema; opis opreme; sposobnost opreme: nova oprema; održavanje), zavarivačke aktivnosti (plan proizvodnje; specifikacija tehnologije zavarivanja, WPS; kvalifikacija tehnologije zavarivanja; upute za rad; dokumentacija), potrošni i pomoćni materijali za zavarivanje (opće odredbe; ispitivanje šarže; skladištenje i rukovanje), skladištenje osnovnog materijala, toplinska obrada poslije zavarivanja, kontrola i ispitivanje koji se odnose na zavarivanje; kontrola i ispitivanje tokom zavarivanja; kontrola i ispitivanje poslije zavarivanja; status kontrole i ispitivanja, nesukladnost i korektivne mjere, umjeravanje, identifikacija i sljedivost, zapisi o kvaliteti. Općenito, ovi zahtjevi odnose se samo na one aspekte kvalitete proizvoda na koje utječe proces zavarivanja taljenjem, bez da ih se treba pridružiti nekoj od specifičnih grupa proizvoda, što znači da se uvođenjem i certificiranjem ovog sustava ne ograničavamo na pojedine vrste zavarivanja nego stvaramo pretpostavku za znatno povećanje opsega usluga i proizvoda. Norma EN 1090 odnosi se na sastavne dijelove ili komponente, koje se trajno instaliraju i ugrađuju u građevinske objekte i čija svojstva imaju utjecaj na bitna obilježja i značajke građevinskih objekata, te može utjecati na neke ili sve od sljedećih bitnih karakteristika: mehanička otpornost i stabilnost; sigurnost u slučaju požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost pri korištenju; zaštita od buke; ušteda energije i očuvanje topline; trajno održivo korištenje prirodnih izvora ili resursa. Cilj norme je osigurati nesmetan protok svih građevinskih proizvoda unutar Europske unije, ukloniti tehničke prepreke za slobodnu trgovinu, osigurati isti standard kvalitete za sve zemlje Europske unije. Do 01.07.2014. sve države članice EU morale su urediti svoje zakonodavstvo s europskim i omogućiti primjenu EN 1090 za proizvođače čeličnih i aluminijskih konstrukcija. To znači da sve tvrtke koje žele svoje proizvode čeličnih ili aluminijskih konstrukcija staviti na jedinstveno tržište Europske unije moraju imati certificiran sustav tvorničke kontrole proizvodnje koji će im omogućiti izdavanje Izjave o svojstvima i CE označavanje svojih proizvoda. Kako bi ispunio zahtjeve za certifikacijom prema normi HRN EN 1090-2

Prijavitelj mora uspostaviti sustav upravljanja kojim će moći dokazati da može proizvesti proizvod/komponentu /sklop i to kroz slijedeće radnje:

a) početnim ispitivanjem uzoraka. Početnim ispitivanjem se podrazumijeva kompletan set ispitivanja ili drugih procedura, koji određuju performanse uzoraka predstavnika proizvoda te vrste proizvoda. Osnovni cilj je pokazati i procijeniti da proizvođač može izraditi konstrukcijske komponente u skladu sa ovom europskom normom. Procjena se odnosi na dva moguće zadatka koja obavlja proizvođač i to proračun početnog tipa (ITC) za procjenu sposobnosti projektiranja konstrukcije, gdje proizvođač određuje konstrukcijske karakteristike uvjetovane konstrukcijom komponente te početno ispitivanje tipa (ITT) za procjenu sposobnosti proizvoda) tvorničkom kontrolom proizvodnje od strane proizvođača, uključujući inspekciju i ispitivanje uzoraka proizvoda iz proizvodnje u skladu s propisanim planom od strane proizvođača. Početno ispitivanje tipa mora biti izvedeno: - na početku proizvodnje nove komponente ili korištenja novih sastavnih proizvoda (osim komponente iz iste skupine), ili na početku nove ili promijenjene metode izrade, ako će se to odraziti na značajke koje se ocjenjuju, ili ako se proizvodnja mijenja prema većoj klasi izvođenja.

b) sustav tvorničke kontrole. Proizvođač mora uspostaviti, dokumentirati i održavati sustav tvorničke kontrole proizvodnje (FPC) kako bi se osiguralo da proizvodi koji se stavljaju na tržište budu u skladu sa deklariranim karakteristikama izvedbe. Sustav FPC se mora sastojati od pisanih procedura, redovitih pregleda i ispitivanja i korištenje dobivenih rezultata za provjeru sastavnih dijelova, opreme, klasa proizvodnje i izrađenih komponenata. Tvornička kontrola proizvodnje određuje odgovornosti, odgovorne osobe i tijela te veze između osoba koje upravljaju, izvršavaju ili provjeravaju poslove koji se odnose na sukladnost proizvoda prema postavljenim zahtjevima. Oprema koja se koristi u sustavu tvorničke kontrole mora biti umjerena i redovito pregledavana u skladu s dokumentiranim procedurama, učestalostima i kriterijima. Inspekcije i održavanje opreme se obavlja i bilježi u skladu s pisanim postupcima proizvođača. Evidencija se zadržava u razdoblju definiranom u FPC postupcima proizvođača. Kao što je i vidljivo iz opisa i zahtjeva ovih normi, njihova implementacija će značiti uspostavljanje strukturiranog i dokumentiranog sustava upravljanja u proizvodnji čeličnih konstrukcija (uključujući sve procese koji se povezuju s proizvodnjom od ugovaranja, nabave, projektiranja, kontrole, održavanja, skladištenja,…) te na taj način osigurati siguran, kvalitetan i konkurentan proizvod na domaćem i europskom tržištu.

Primarno tržište poduzeća Simplex je tržište Europske Unije. Tvrtka je do sada realizirala i nekoliko projekata u Hrvatskoj, koja joj nije primarno tržište, te preko 1000 instaliranih dizala u više od 15 zemalja svijeta. Trenutno je tržište Europske Unije najznačajnije za opstanak i daljnji rast. Simplex ima prodajna predstavništva u Njemačkoj i Francuskoj, koja su ujedno i najveća tržišta na području Europske Unije i na njima je i odradila najveći dio svojih projekata. Planiran je aktivniji nastup na tržištu Velike Britanije i Švicarske kroz otvaranje podružnica u slijedećoj godini. Strateški cilj poduzeća SImplex je osigurati udio i u tržištima na kojima tvrtka još nije prisutna (tržište bliskog istoka i sjeverne Afrike, Kine, Indije) kao i ponuditi tržištu nove proizvode uz pomoć kojih bi zaokružili proces od projektiranja, proizvodnje i montaže dizala do njegovog održavanja i modernizacije. Predmetni projekt će se realizirati na lokaciji Sjeverna ulica 15, Gornja Vrba, gdje se nalazi proizvodni pogon poduzeća.

Projekt "Normama do novih tržišta" će se realizirati kroz sljedeće grupe aktivnosti u trajanju 9 mjeseci:

1.Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 3834 i normi HRN EN 1090

2. Edukacija djelatnika kojom će se educirati ukupno 7 djelatnika

3.Promidžba i vidljivost -putem promo-materijala, web stranica, članka u novinama, Prijavitelj će informirati javnost o projektu

4. Upravljanje projektom - provedbom aktivnosti upravljanja projektom, administracije i provođenja postupaka nabave osigurat će se provedba projekta u skladu s predloženim aktivnostima kako bi se ostvarili rezultati, svrha i cilj projekta.

Tim za provedbu uz stručnu i savjetodavnu pomoć vanjskih stručnjaka će voditi brigu o provedbi projekta sukladno prethodno raspoređenim aktivnostima i ostvarenju svih prethodno definiranih pokazatelja. Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će povećanom prepoznatljivosti i konkurentnosti na inozemnim tržištima što će omogućiti povećanje prihoda od prodaje za 5% te upošljavanje minimalno 5 zaposlenika čime će se ostvariti cilj/svrha projekta. Ciljna skupina projekta su zaposlenici Prijavitelja koji će korištenjem nove tehnologije unaprijediti znanja i vještine, novozaposlene osobe te kupci kojima će biti dostupni novouvedeni proizvodi. 

 

EU PROJEKT

DIZALA BEZ GRANICA

 

Projektom ˝Dizala bez granica˝ vrijednim 16.070.555,00 kn od čega bespovratna potpora iznosi 5.954.616,05 kn obiteljsko poduzeće Simplex, doprinijet će jačanju konkurentnosti industrije u montaži i proizvodnji dizala na domaćem i međunarodnim tržištima. 

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća proširenjem postojećim kapaciteta te diversifikacijom proizvodnje komponenti dizala i vlastitih dizala. Navedeni projekt je od iznimne važnosti za poduzeće, jer će planiranim ulaganjem biti u mogućnosti zadovoljiti potražnju za proizvodima koja je znatno veća od postojećih proizvodnih kapaciteta. Postojeći kupci iskazali su interes za puno većom količinom proizvoda od postojeće, što tvrtka trenutno nije u mogućnosti proizvesti i isporučiti., te postoji rizik od gubitka djela tržišta.

Jedan od preduvjeta daljnjeg rasta je i diversifikacija proizvoda, a ne samo povećanje količine postojećih grupa proizvoda. Navedeno zahtjeva zaokruživanje proizvodnog ciklusa i isporuku finalnog proizvoda za kupce - dizala, što će se predmetnim projektom i realizirati. Od trenutnih strojeva tvrtke, 50% je zastarjelo te ne zadovoljava zadane razine kvalitete. Kako bi se proizvodi izradili prema traženim karakteristikama i zahtjevima svaki od pripremljenih poluproizvoda treba biti u tolerancijskim vrijednostima prema projektu, a što ova polovica strojeva ne može postići. Problemi nedovoljne tehnološke opremljenosti i kapaciteta koji dovode do nezadovoljavajuće razine kvalitete, nedovoljne količine postojećih proizvoda te nepostojanje pojedinih proizvoda u proizvodnom asortimanu poduzeća onemogućavaju rast proizvodnje a time i povećanje prihoda od prodaje proizvoda te ujedno i prihoda od izvoza.

Ulaganje u nove strojeve i opremu dovest će ne samo do proširenja proizvodnih kapaciteta nego i podizanja stupnja tehnološke opremljenosti u smislu povećanja kvalitete obrade materijala, učinkovitosti proizvodnih procesa, skraćivanje vremena potrebnog za cjelokupan proizvodni proces, te poštivanje definiranih rokova isporuke smanjenjem vremena i troškova proizvodnje. Navedenim ulaganjem će se reorganizirati postojeći proizvodni procesi i pokrenuti proizvodnja novih grupa proizvoda, što će rezultirati uvođenjem u proizvodnju 6 novi grupa proizvoda te zaokruživanjem proizvodnog ciklusa.

Kako bi se povećala prisutnost i prepoznatljivost poduzeća Simplex na domaćem i međunarodnom tržištu, planirana su ulaganja u promotivne aktivnosti te sudjelovanje na dva međunarodna sajma na kojima će osim postojećih predstaviti i novi proizvodi.

S obzirom na proširenje postojećih kapaciteta i diversifikaciju proizvoda te uvođenje novih tehnologija, neophodno je usavršavanje zaposlenika koje kontinuirano prati razvoj poduzeća te svojim inovativnim pristupom dovode do pomicanja granica u montaži i proizvodnji dizala i to na međunarodnom tržištu.

Širenjem kapaciteta, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice i unaprjeđenjem tehnološkog stupnja, povećanjem kompetencija zaposlenika u segment proizvodnje komponenti dizala te povećanjem prisutnosti i prepoznatljivosti tvrtke na međunarodnom tržištu povećat će se konkurentnost tvrtke.

U konačnici, realizacija projekta omogućit će poduzeću zadržavanje postojećih radnih mjesta te dodatno upošljavanje 20 djelatnika, porast prihoda od prodaje za 23% te prihoda od izvoda za 22% u odnosu na baznu 2015 godinu. Prethodno navedenim pokazateljima vidljiv je ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

EU PROJEKT

E-IMPULS

Na popisu tvrtki koje su uz pomoć projekta E-impuls povukle bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj našao se i slavonskobrodski Simplex. Na natječaj koji je u srpnju 2016. godine objavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Simplex je prijavio projekt pod nazivom „CNC graviranje“.

U pozivu namijenjenom poticanju investicija i proširenju kapaciteta u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga tvrtka je ostvarila najviši pojedinačni iznos potpore koji je za poduzetnike iznosio 300.000,00 kn. Kroz projekt vrijedan ukupno 674 500,00 kn tvrtka je upotpunila proizvodni pogon s dva nova vrijedna stroja.

Riječ je o CNC laseru za graviranje i CNC portalnoj glodalici za graviranje.

Simplex tako izravno ulaže sredstva u nabavku visokosofisticirane opreme čije performanse i preciznost mogu odgovoriti na sve zahtjeve kupaca u tom segmentu obrade materijala. Nabavka dva nova stroja korak je bliže ka potpunoj opremljenosti proizvodnog pogona s ciljem dostizanja najsuvrememijih standarda Simplexa u segmentu proizvodnje dijelova za dizala. Projekt se provodi od 1. prosinca 2017. do 1. srpnja 2018. godine. 

EU PROJEKT

ŠIRENJE NA NOVA TRŽIŠTA PUTEM EU FONDOVA

Tvrtka Simplex je primjer dobre prakse u korištenju potpora za financiranje poslovanja.  Od samog osnutka pa do danas tvrtka je  proširivala svoje poslovanje na inozemna tržišta uz korištenje županijskih, državnih i Eu potpora.

Primarno tržište poduzeća Simplex je tržište Europske Unije. Tvrtka je do sada realizirala i nekoliko projekata u Hrvatskoj, koja joj nije primarno tržište, te preko 1000 instaliranih dizala u više od 20 zemalja u svijetu.

Trenutno je tržište Europske Unije najznačajnije za opstanak i daljnji rast. Simplex ima i prodajno predstavništvo u Njemačkoj koja je ujedno i najveća tržišta na području Europske Unije i na njima je i odradila najveći dio svojih projekata. Strateški cilj tvrtke Simplex je osigurati udio i u tržištima na kojima tvrtka još nije prisutna (tržište bliskog istoka i sjeverne Afrike, Kine, Indije) kao i ponuditi tržištu nove proizvode uz pomoć kojih bi zaokružili proces od projektiranja, proizvodnje i montaže dizala do njegovog održavanja i modernizacije.

Tvrtka Simplex d.o.o. trenutno provod projekt pod nazivom Interlift koji je financiran u iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 275.031,00 kuna, a iznos potpore 178.770,15 kuna. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. srpnja 2021. do 1. svibnja 2022.

Cilj  projekta  je internacionalizacija poslovanja tvrtke Simplex kroz sudjelovanje  na  međunarodnom  sajmu dizala, dijelova i opreme.  Tvrtka Simplex je ovim  projektom  predstavila  svoje proizvode i usluge  na  tržištu  Europske  unije  putem Interlift sajma. navedeno je omogućilo dolazak do većeg broja potencijalnih kupaca i krajnjih korisnika proizvoda što ima za rezultat povećanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Na jednom od najvećih svjetskih specijaliziranih sajmova u sektoru liftarske industrije predstavili  su inovacije iz proizvodnog programa.

„ Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost tvrtke Simplex d.o.o.“